۱۰ استاد دانشگاه تبریز در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند

۱۰ استاد دانشگاه تبریز در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند
رئیس دانشگاه تبریز از قرار گرفتن نام ۱۰ استاد این دانشگاه، در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا بر اساس اعلام پایگاه ISI-ESI خبر داد.

۱۰ استاد دانشگاه تبریز در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند

رئیس دانشگاه تبریز از قرار گرفتن نام ۱۰ استاد این دانشگاه، در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا بر اساس اعلام پایگاه ISI-ESI خبر داد.
۱۰ استاد دانشگاه تبریز در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند

ممکن است بپسندید...