آمار دقیقی از تعرض جنسی به کودکان کار وجود ندارد/ لزوم ایجاد سامانه امداد مخصوص کودکان

آمار دقیقی از تعرض جنسی به کودکان کار وجود ندارد/ لزوم ایجاد سامانه امداد مخصوص کودکان
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر گفت: ایجاد سامانه درخواست کمک و یاری رساندن به کودکان کار مفیدی است. درحال حاضر این سامانه‌ها نه توان اجرایی زیادی دارند و نه در دسترس کودکان هستند.

آمار دقیقی از تعرض جنسی به کودکان کار وجود ندارد/ لزوم ایجاد سامانه امداد مخصوص کودکان

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر گفت: ایجاد سامانه درخواست کمک و یاری رساندن به کودکان کار مفیدی است. درحال حاضر این سامانه‌ها نه توان اجرایی زیادی دارند و نه در دسترس کودکان هستند.
آمار دقیقی از تعرض جنسی به کودکان کار وجود ندارد/ لزوم ایجاد سامانه امداد مخصوص کودکان

ممکن است بپسندید...