افتخار می‌کنم پایه گذار مسابقه ندادن با اسرائیلی‌ها باشم/ برخی طوری حرف می‌زنند انگار سخنگوی آمریکا هستند

افتخار می‌کنم پایه گذار مسابقه ندادن با اسرائیلی‌ها باشم/ برخی طوری حرف می‌زنند انگار سخنگوی آمریکا هستند
رئیس هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد گفت: عده‌ای می‌گفتند که ولایتی پایه گذار مسابقه ندادن با اسرائیل بوده و من افتخار می‌کنم اگر پایه گذار این کار باشم.

افتخار می‌کنم پایه گذار مسابقه ندادن با اسرائیلی‌ها باشم/ برخی طوری حرف می‌زنند انگار سخنگوی آمریکا هستند

رئیس هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد گفت: عده‌ای می‌گفتند که ولایتی پایه گذار مسابقه ندادن با اسرائیل بوده و من افتخار می‌کنم اگر پایه گذار این کار باشم.
افتخار می‌کنم پایه گذار مسابقه ندادن با اسرائیلی‌ها باشم/ برخی طوری حرف می‌زنند انگار سخنگوی آمریکا هستند

ممکن است بپسندید...