ظریف: اقدام دیوان عالی آمریکا در همراهی با دستور ترامپ تأسف بار است

ظریف: اقدام دیوان عالی آمریکا در همراهی با دستور ترامپ تأسف بار است
وزیر خارجه کشورمان در توییت تازه خود درباره اقدام دیوان عالی آمریکا در همراهی با دستور ترامپ نوشت: این نهاد از دستور اجرایی ترامپ برای منع ورود مسلمانان به آمریکا دفاع کرد. تاسف بار است!

ظریف: اقدام دیوان عالی آمریکا در همراهی با دستور ترامپ تأسف بار است

وزیر خارجه کشورمان در توییت تازه خود درباره اقدام دیوان عالی آمریکا در همراهی با دستور ترامپ نوشت: این نهاد از دستور اجرایی ترامپ برای منع ورود مسلمانان به آمریکا دفاع کرد. تاسف بار است!
ظریف: اقدام دیوان عالی آمریکا در همراهی با دستور ترامپ تأسف بار است

ممکن است بپسندید...