ایران در برابر تجاوز استکبار نسبت به مقدسات اسلامی صبر و تحمل نخواهد داشت

ایران در برابر تجاوز استکبار نسبت به مقدسات اسلامی صبر و تحمل نخواهد داشت

ایران در برابر تجاوز استکبار نسبت به مقدسات اسلامی صبر و تحمل نخواهد داشت

ایران در برابر تجاوز استکبار نسبت به مقدسات اسلامی صبر و تحمل نخواهد داشت

ممکن است بپسندید...