بنای ما بنای نصیحت است/ اعلام پایتختی قدس از روی عجز آنهاست

بنای ما بنای نصیحت است/ اعلام پایتختی قدس از روی عجز آنهاست

بنای ما بنای نصیحت است/ اعلام پایتختی قدس از روی عجز آنهاست

بنای ما بنای نصیحت است/ اعلام پایتختی قدس از روی عجز آنهاست

ممکن است بپسندید...