بی‌مسئولیتی واشنگتن در قبال پیمان‌های بین‌المللی/ آمریکا سعی دارد از مشکلاتی که خود بوجود آورده، فاصله بگیرد

بی‌مسئولیتی واشنگتن در قبال پیمان‌های بین‌المللی/ آمریکا سعی دارد از مشکلاتی که خود بوجود آورده، فاصله بگیرد
دولت آمریکا با بی‌مسئولیتی تمام از پیمان‌های بین المللی که مغایر با سیاست‌های این کشور است، خارج می‌شود و عدم مشارکت واشنگتن با پیمان جهانی مهاجرت، دقیقا کنار کشیدن از مشکلاتی است که خود آمریکا باعث بروز آنها شده است.

بی‌مسئولیتی واشنگتن در قبال پیمان‌های بین‌المللی/ آمریکا سعی دارد از مشکلاتی که خود بوجود آورده، فاصله بگیرد

دولت آمریکا با بی‌مسئولیتی تمام از پیمان‌های بین المللی که مغایر با سیاست‌های این کشور است، خارج می‌شود و عدم مشارکت واشنگتن با پیمان جهانی مهاجرت، دقیقا کنار کشیدن از مشکلاتی است که خود آمریکا باعث بروز آنها شده است.
بی‌مسئولیتی واشنگتن در قبال پیمان‌های بین‌المللی/ آمریکا سعی دارد از مشکلاتی که خود بوجود آورده، فاصله بگیرد

ممکن است بپسندید...