تصمیم ترامپ، صلح و ثبات منطقه را تهدید می‌کند

تصمیم ترامپ، صلح و ثبات منطقه را تهدید می‌کند
رئیس‌جمهور لبنان تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا را تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه دانست.

تصمیم ترامپ، صلح و ثبات منطقه را تهدید می‌کند

رئیس‌جمهور لبنان تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا را تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه دانست.
تصمیم ترامپ، صلح و ثبات منطقه را تهدید می‌کند

ممکن است بپسندید...