حقوق بین‌الملل جنایتکار را پای میز محاکمه نمی‌آورد/ مردم شعار «مرگ بر آمریکا» را از ۱۶ آذر ماه ۳۲ سر دادند

حقوق بین‌الملل جنایتکار را پای میز محاکمه نمی‌آورد/ مردم شعار «مرگ بر آمریکا» را از ۱۶ آذر ماه ۳۲ سر دادند
مشاور وزیر خارجه کشور در انتقاد از حقوق بین الملل گفت: این چه حقوقی است که جنایتکاری را پای میز محاکمه دادگاه نمی‌آورد وجاسوس در پناه این حقوق می تواند از کشورها جاسوسی کند؟

حقوق بین‌الملل جنایتکار را پای میز محاکمه نمی‌آورد/ مردم شعار «مرگ بر آمریکا» را از ۱۶ آذر ماه ۳۲ سر دادند

مشاور وزیر خارجه کشور در انتقاد از حقوق بین الملل گفت: این چه حقوقی است که جنایتکاری را پای میز محاکمه دادگاه نمی‌آورد وجاسوس در پناه این حقوق می تواند از کشورها جاسوسی کند؟
حقوق بین‌الملل جنایتکار را پای میز محاکمه نمی‌آورد/ مردم شعار «مرگ بر آمریکا» را از ۱۶ آذر ماه ۳۲ سر دادند

ممکن است بپسندید...