دانشجویان نباید نسبت به مسائل کشور بی تفاوت باشند

دانشجویان نباید نسبت به مسائل کشور بی تفاوت باشند
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: دانشجویان ما نه تنها نباید نسبت به مسائل کشور بی تفاوت و بی انگیزه باشند که بنا به فرموده امام راحل می‌بایست شجاعانه در مقابل انحرافات قیام کنند تا استقلال و آزادى خود و کشور و ملت خودشان همیشه مصون باشد.

دانشجویان نباید نسبت به مسائل کشور بی تفاوت باشند

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: دانشجویان ما نه تنها نباید نسبت به مسائل کشور بی تفاوت و بی انگیزه باشند که بنا به فرموده امام راحل می‌بایست شجاعانه در مقابل انحرافات قیام کنند تا استقلال و آزادى خود و کشور و ملت خودشان همیشه مصون باشد.
دانشجویان نباید نسبت به مسائل کشور بی تفاوت باشند

ممکن است بپسندید...