درسی که خیانت عبداله صالح به ما داد!

درسی که خیانت عبداله صالح به ما داد!
روایت مرگ فرعونی علی عبداله صالح، بیش از هرچیز به امت اسلامی ثابت کرد که “نفوذ” در یک قدمی نظام های اسلامی و در سطوح عالی آن در حال امرار معاش است.

درسی که خیانت عبداله صالح به ما داد!

روایت مرگ فرعونی علی عبداله صالح، بیش از هرچیز به امت اسلامی ثابت کرد که “نفوذ” در یک قدمی نظام های اسلامی و در سطوح عالی آن در حال امرار معاش است.
درسی که خیانت عبداله صالح به ما داد!

ممکن است بپسندید...