ماجرای ازدواج دو امیرکبیری با توسل به شهید خلیلی/ باند پرواز رسول اتاق و کتاب‌هایش بود

ماجرای ازدواج دو امیرکبیری با توسل به شهید خلیلی/ باند پرواز رسول اتاق و کتاب‌هایش بود
رسول خلیلی به قول همرزمانش آنقدر سیمش وصل بود که سنگ قبرش هم از مرمر سبز ضریح سید الشهدا آمد. پسرشان درست چند روز قبل از تولد ۲۷سالگی شهید می‌شود و کادوی تولدش را از سید الشهدا می‌گیرد؛ «شهادت».

ماجرای ازدواج دو امیرکبیری با توسل به شهید خلیلی/ باند پرواز رسول اتاق و کتاب‌هایش بود

رسول خلیلی به قول همرزمانش آنقدر سیمش وصل بود که سنگ قبرش هم از مرمر سبز ضریح سید الشهدا آمد. پسرشان درست چند روز قبل از تولد ۲۷سالگی شهید می‌شود و کادوی تولدش را از سید الشهدا می‌گیرد؛ «شهادت».
ماجرای ازدواج دو امیرکبیری با توسل به شهید خلیلی/ باند پرواز رسول اتاق و کتاب‌هایش بود

ممکن است بپسندید...