ما در دوران «اسلام‌ها» و «تشیع‌ها» زندگی می‌کنیم/ رجوع مردم به روحانیت کم‌تر شده

ما در دوران «اسلام‌ها» و «تشیع‌ها» زندگی می‌کنیم/ رجوع مردم به روحانیت کم‌تر شده
تعداد محتاط‌ها بیشتر از مقلدها شده. حتی برخی از مقلدها هم شناورند و در همه حوزه‌ها تقلید نمی‌کنند. حتی فرد دیندار گاه خود را برتر از روحانی می‌داند. می‌گوید از کجا معلوم اطلاعات دینی من از امام جماعت مسجد بیشتر نباشد؟

ما در دوران «اسلام‌ها» و «تشیع‌ها» زندگی می‌کنیم/ رجوع مردم به روحانیت کم‌تر شده

تعداد محتاط‌ها بیشتر از مقلدها شده. حتی برخی از مقلدها هم شناورند و در همه حوزه‌ها تقلید نمی‌کنند. حتی فرد دیندار گاه خود را برتر از روحانی می‌داند. می‌گوید از کجا معلوم اطلاعات دینی من از امام جماعت مسجد بیشتر نباشد؟
ما در دوران «اسلام‌ها» و «تشیع‌ها» زندگی می‌کنیم/ رجوع مردم به روحانیت کم‌تر شده

ممکن است بپسندید...