تجمع اعتراض آمیز دانشجویی در مخالفت با انتقال پایتخت صهیونیسم به قدس برگزار می‌شود

تجمع اعتراض آمیز دانشجویی در مخالفت با انتقال پایتخت صهیونیسم به قدس برگزار می‌شود
مسئول قرارگاه شهید زین‌الدین بسیج دانشجویی خراسان رضوی با بیان این که بسیج دانشجویی خراسان رضوی تجمع اعتراض آمیز در مخالفت با انتقال پایتخت صهیونیسم به قدس مقابل دفتر سازمان ملل در مشهد برگزار می‌کند، گفت: قرارگاه شهید زین‌الدین و مجمع نخبگان ودانش اموختگان بسیج دانشجویی خراسان رضوی قرار که در ۲۳ آذرماه تجمع اعتراض آمیزی در مخالفت با انتقال پایتخت صهیونیسم به قدس در مشهد برگزار کند.

تجمع اعتراض آمیز دانشجویی در مخالفت با انتقال پایتخت صهیونیسم به قدس برگزار می‌شود

مسئول قرارگاه شهید زین‌الدین بسیج دانشجویی خراسان رضوی با بیان این که بسیج دانشجویی خراسان رضوی تجمع اعتراض آمیز در مخالفت با انتقال پایتخت صهیونیسم به قدس مقابل دفتر سازمان ملل در مشهد برگزار می‌کند، گفت: قرارگاه شهید زین‌الدین و مجمع نخبگان ودانش اموختگان بسیج دانشجویی خراسان رضوی قرار که در ۲۳ آذرماه تجمع اعتراض آمیزی در مخالفت با انتقال پایتخت صهیونیسم به قدس در مشهد برگزار کند.
تجمع اعتراض آمیز دانشجویی در مخالفت با انتقال پایتخت صهیونیسم به قدس برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...