خون سه دانشجوی دانشگاه تهران ثابت کرد آمریکا غیر قابل اعتماد است/ هنر نباید در استخدام ابتذال باشد

خون سه دانشجوی دانشگاه تهران ثابت کرد آمریکا غیر قابل اعتماد است/ هنر نباید در استخدام ابتذال باشد
عضو خبرگان رهبری گفت: خیانت آمریکا در ۲۸ مردادماه سال ۳۲ ثابت شد و خون سه دانشجوی شهید دانشگاه تهران نیز ثابت کرد که آمریکا غیر قابل اعتماد است.

خون سه دانشجوی دانشگاه تهران ثابت کرد آمریکا غیر قابل اعتماد است/ هنر نباید در استخدام ابتذال باشد

عضو خبرگان رهبری گفت: خیانت آمریکا در ۲۸ مردادماه سال ۳۲ ثابت شد و خون سه دانشجوی شهید دانشگاه تهران نیز ثابت کرد که آمریکا غیر قابل اعتماد است.
خون سه دانشجوی دانشگاه تهران ثابت کرد آمریکا غیر قابل اعتماد است/ هنر نباید در استخدام ابتذال باشد

ممکن است بپسندید...