پیشنهادهایی برای یک آخر هفته شاداب/ به رنگ دانشجو

پیشنهادهایی برای یک آخر هفته شاداب/ به رنگ دانشجو
کافه‌تعطیلات این هفته را تمام‌قد تقدیم می‌کنیم به همه معلم‌ها و به همه دانشجوها. به همه آن‌هایی که می‌خواهند دنیا را به جای بهتری تبدیل کنند. همه آن‌ها آرمان‌هایشان را فراموش نمی‌کنند. همه آن‌ها که پای عقیده، تا آخرین لحظه، می‌ایستند.

پیشنهادهایی برای یک آخر هفته شاداب/ به رنگ دانشجو

کافه‌تعطیلات این هفته را تمام‌قد تقدیم می‌کنیم به همه معلم‌ها و به همه دانشجوها. به همه آن‌هایی که می‌خواهند دنیا را به جای بهتری تبدیل کنند. همه آن‌ها آرمان‌هایشان را فراموش نمی‌کنند. همه آن‌ها که پای عقیده، تا آخرین لحظه، می‌ایستند.
پیشنهادهایی برای یک آخر هفته شاداب/ به رنگ دانشجو

ممکن است بپسندید...