آخرین خبر‌ها از سرنوشت کوهنوردان در اشترانکوه/ سرنوشت نامعلوم ۸ کوهنورد

آخرین خبر‌ها از سرنوشت کوهنوردان در اشترانکوه/ سرنوشت نامعلوم ۸ کوهنورد
پس از آغاز عملیات امداد و نجات برای یافتن ۱۴ کوهنورد گمشده در اشترانکوه، کماکان از سرنوشت ۸ کوهنورد خبری به دست نیامده است.

آخرین خبر‌ها از سرنوشت کوهنوردان در اشترانکوه/ سرنوشت نامعلوم ۸ کوهنورد

پس از آغاز عملیات امداد و نجات برای یافتن ۱۴ کوهنورد گمشده در اشترانکوه، کماکان از سرنوشت ۸ کوهنورد خبری به دست نیامده است.
آخرین خبر‌ها از سرنوشت کوهنوردان در اشترانکوه/ سرنوشت نامعلوم ۸ کوهنورد

ممکن است بپسندید...