اقدام ترامپ نقض آشکار قطعنامه‌های بین‌المللی است

اقدام ترامپ نقض آشکار قطعنامه‌های بین‌المللی است
وزیر کشور تصمیم اخیر ترامپ مبنى بر اعلام بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را به‌شدت محکوم کرد و گفت: مخالفت روساى جمهور سایر کشور‌ها و سازمان‌هاى بین‌المللى با این اقدام نشان دهنده خطا و اشتباه استراتژیک ترامپ است.

اقدام ترامپ نقض آشکار قطعنامه‌های بین‌المللی است

وزیر کشور تصمیم اخیر ترامپ مبنى بر اعلام بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را به‌شدت محکوم کرد و گفت: مخالفت روساى جمهور سایر کشور‌ها و سازمان‌هاى بین‌المللى با این اقدام نشان دهنده خطا و اشتباه استراتژیک ترامپ است.
اقدام ترامپ نقض آشکار قطعنامه‌های بین‌المللی است

ممکن است بپسندید...