سفر جانسون به روایت سفیرایران/ تهران خواستار رفع محدودیت بانکی است

سفر جانسون به روایت سفیرایران/ تهران خواستار رفع محدودیت بانکی است
سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس سفر بوریس جانسون را نخستین سفر یک وزیر خارجه انگلیس در سال های اخیر با دستور کار جامعی برای پرداختن به مباحث دو جانبه، منطقه ای و چند جانبه اعلام کرد.

سفر جانسون به روایت سفیرایران/ تهران خواستار رفع محدودیت بانکی است

سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس سفر بوریس جانسون را نخستین سفر یک وزیر خارجه انگلیس در سال های اخیر با دستور کار جامعی برای پرداختن به مباحث دو جانبه، منطقه ای و چند جانبه اعلام کرد.
سفر جانسون به روایت سفیرایران/ تهران خواستار رفع محدودیت بانکی است

ممکن است بپسندید...