امکان گذراندن طرح خدمت پزشکی استعداد درخشان‌ها در تمام شهر‌ها فراهم شد

امکان گذراندن طرح خدمت پزشکی استعداد درخشان‌ها در تمام شهر‌ها فراهم شد
دانش آموختگان دوره دکتری تخصصی که به دلیل استعداد درخشان بودن مستقیم و بدون گذراندن طرح دوره عمومی وارد این دوره شده اند، می‌توانند تعهدات دوره عمومی خود را در تمامی دانشگاه‌ها بگذرانند.

امکان گذراندن طرح خدمت پزشکی استعداد درخشان‌ها در تمام شهر‌ها فراهم شد

دانش آموختگان دوره دکتری تخصصی که به دلیل استعداد درخشان بودن مستقیم و بدون گذراندن طرح دوره عمومی وارد این دوره شده اند، می‌توانند تعهدات دوره عمومی خود را در تمامی دانشگاه‌ها بگذرانند.
امکان گذراندن طرح خدمت پزشکی استعداد درخشان‌ها در تمام شهر‌ها فراهم شد

ممکن است بپسندید...