باید مشخص شود که دولت کارآمدی لازم برای ایجاد مناطق آزاد و اقتصادی را دارد یا خیر/ بعضی مناطق آزاد با گذشت ۱۰ سال هنوز فعال نیستند!

باید مشخص شود که دولت کارآمدی لازم برای ایجاد مناطق آزاد و اقتصادی را دارد یا خیر/ بعضی مناطق آزاد با گذشت ۱۰ سال هنوز فعال نیستند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: باید بررسی شود که آیا دولت کارامدی لازم را در قبال این مناطق دارد یا خیر و یا اینکه آیا می‌تواند به اهدافی که برای مناطق در نظر گرفته ایم دست یابد.

باید مشخص شود که دولت کارآمدی لازم برای ایجاد مناطق آزاد و اقتصادی را دارد یا خیر/ بعضی مناطق آزاد با گذشت ۱۰ سال هنوز فعال نیستند!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: باید بررسی شود که آیا دولت کارامدی لازم را در قبال این مناطق دارد یا خیر و یا اینکه آیا می‌تواند به اهدافی که برای مناطق در نظر گرفته ایم دست یابد.
باید مشخص شود که دولت کارآمدی لازم برای ایجاد مناطق آزاد و اقتصادی را دارد یا خیر/ بعضی مناطق آزاد با گذشت ۱۰ سال هنوز فعال نیستند!

ممکن است بپسندید...