ترامپ امنیت شیکاگو را از افغانستان هم کمتر دانست

ترامپ امنیت شیکاگو را از افغانستان هم کمتر دانست
رئیس جمهور آمریکا در جمع هواداران خود در ایالت «فلوریدا» اعلام کرد که امنیت شهر شیکاگو از افغانستان هم کمتر است.

ترامپ امنیت شیکاگو را از افغانستان هم کمتر دانست

رئیس جمهور آمریکا در جمع هواداران خود در ایالت «فلوریدا» اعلام کرد که امنیت شهر شیکاگو از افغانستان هم کمتر است.
ترامپ امنیت شیکاگو را از افغانستان هم کمتر دانست

ممکن است بپسندید...