۲۰ تن از دانشجویان به عیادت کودکان سرطانی بستری در بیمارستان رفتند + تصاویر

۲۰ تن از دانشجویان به عیادت کودکان سرطانی بستری در بیمارستان رفتند + تصاویر
دوشنبه گذشته بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به همراه کانون خیریه این دانشگاه ساعتی را با کودکان سرطانی بستری در بیمارستان گذراندند.

۲۰ تن از دانشجویان به عیادت کودکان سرطانی بستری در بیمارستان رفتند + تصاویر

دوشنبه گذشته بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به همراه کانون خیریه این دانشگاه ساعتی را با کودکان سرطانی بستری در بیمارستان گذراندند.
۲۰ تن از دانشجویان به عیادت کودکان سرطانی بستری در بیمارستان رفتند + تصاویر

ممکن است بپسندید...