شاید دانشجویان خسته شده‌اند و یا قائل به نقش خود نیستند!

شاید دانشجویان خسته شده‌اند و یا قائل به نقش خود نیستند!
استاندار اصفهان با انتقاد از استقبال سرد دانشجویان در مراسم روز دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: شاید دانشجویان خسته شده‌اند و یا قائل به نقش خود نیستند!

شاید دانشجویان خسته شده‌اند و یا قائل به نقش خود نیستند!

استاندار اصفهان با انتقاد از استقبال سرد دانشجویان در مراسم روز دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: شاید دانشجویان خسته شده‌اند و یا قائل به نقش خود نیستند!
شاید دانشجویان خسته شده‌اند و یا قائل به نقش خود نیستند!

ممکن است بپسندید...