نظام ملی ارزیابی تراریخته وجود ندارد/ تولیدکننده تراریخته خودش ادعای سلامت تراریخته را مطرح و تکرار می‌کند

نظام ملی ارزیابی تراریخته وجود ندارد/ تولیدکننده تراریخته خودش ادعای سلامت تراریخته را مطرح و تکرار می‌کند
نشست علمی بررسی اشکالات پنج گانه تراریخته چهارشنبه ۱۵ آذر در محل ساختمان خاتم قم برگزار گردید.

نظام ملی ارزیابی تراریخته وجود ندارد/ تولیدکننده تراریخته خودش ادعای سلامت تراریخته را مطرح و تکرار می‌کند

نشست علمی بررسی اشکالات پنج گانه تراریخته چهارشنبه ۱۵ آذر در محل ساختمان خاتم قم برگزار گردید.
نظام ملی ارزیابی تراریخته وجود ندارد/ تولیدکننده تراریخته خودش ادعای سلامت تراریخته را مطرح و تکرار می‌کند

ممکن است بپسندید...