کشوری بنام اسرائیل وجود ندارد که پایتختی داشته باشد

کشوری بنام اسرائیل وجود ندارد که پایتختی داشته باشد
قائم مقام دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان گفت: قانونا و حقا کشوری به نام اسرائیل وجود ندارد که بتواند پایتختی داشته باشد.

کشوری بنام اسرائیل وجود ندارد که پایتختی داشته باشد

قائم مقام دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان گفت: قانونا و حقا کشوری به نام اسرائیل وجود ندارد که بتواند پایتختی داشته باشد.
کشوری بنام اسرائیل وجود ندارد که پایتختی داشته باشد

ممکن است بپسندید...