اعضای کارگروه رسیدگی به مشکلات دانشجویان دانشگاه صنعت نفت مشخص شدند

اعضای کارگروه رسیدگی به مشکلات دانشجویان دانشگاه صنعت نفت مشخص شدند
پس از جلسه امروز دانشجویان با معاون وزیر نفت، کارگروه ۸ نفره رسیدگی به مشکلات دانشجویان دانشگاه صنعت نفت تشکیل می‌شود.

اعضای کارگروه رسیدگی به مشکلات دانشجویان دانشگاه صنعت نفت مشخص شدند

پس از جلسه امروز دانشجویان با معاون وزیر نفت، کارگروه ۸ نفره رسیدگی به مشکلات دانشجویان دانشگاه صنعت نفت تشکیل می‌شود.
اعضای کارگروه رسیدگی به مشکلات دانشجویان دانشگاه صنعت نفت مشخص شدند

ممکن است بپسندید...