عدم پذیرش دانشجویان ایرانی در دانشگاه های مالزی مشکل نرم افزاری بوده است/ سیاست منفی در قبال دانشجویان ایرانی وجود ندارد

عدم پذیرش دانشجویان ایرانی در دانشگاه های مالزی مشکل نرم افزاری بوده است/ سیاست منفی در قبال دانشجویان ایرانی وجود ندارد
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص محدودیت های جدید ایجاد شده برای دانشجویان ایران در مالزی اظهار داشت: مسائل پیش آمده در حوزه بانکی و ثبت نام دانشجویان ایرانی با پیگیری وزارت خارجه ظرف چند روز آینده حل و فصل خواهد شد.

عدم پذیرش دانشجویان ایرانی در دانشگاه های مالزی مشکل نرم افزاری بوده است/ سیاست منفی در قبال دانشجویان ایرانی وجود ندارد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص محدودیت های جدید ایجاد شده برای دانشجویان ایران در مالزی اظهار داشت: مسائل پیش آمده در حوزه بانکی و ثبت نام دانشجویان ایرانی با پیگیری وزارت خارجه ظرف چند روز آینده حل و فصل خواهد شد.
عدم پذیرش دانشجویان ایرانی در دانشگاه های مالزی مشکل نرم افزاری بوده است/ سیاست منفی در قبال دانشجویان ایرانی وجود ندارد

ممکن است بپسندید...