فعالیت در حوزه نشریات نیاز به کار جدی برای رشد دارد

فعالیت در حوزه نشریات نیاز به کار جدی برای رشد دارد
مدیرمسئول گاهنامه سرو امید واحد اصفهان گفت: فعالیت‌های مثبتی در حوزه نشریات انجام شده است و می‌توان به افزایش جرات فعالان فرهنگی در قلم زدن اشاره کرد.

فعالیت در حوزه نشریات نیاز به کار جدی برای رشد دارد

مدیرمسئول گاهنامه سرو امید واحد اصفهان گفت: فعالیت‌های مثبتی در حوزه نشریات انجام شده است و می‌توان به افزایش جرات فعالان فرهنگی در قلم زدن اشاره کرد.
فعالیت در حوزه نشریات نیاز به کار جدی برای رشد دارد

ممکن است بپسندید...