معاون دولتی که زن هنرمند باحیا را کلفت می خواند باید محاکمه شود/انقلاب فرهنگی به علت تمرکز تروریست های مسلح در دانشگاه ها بود

معاون دولتی که زن هنرمند باحیا را کلفت می خواند باید محاکمه شود/انقلاب فرهنگی به علت تمرکز تروریست های مسلح در دانشگاه ها بود
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی طی نشستی با عنوان «بررسی تعهدات پنهانی دولت به غرب» در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران گفت: معاونت زنان قوه مجریه با رادیو فردا و VOA مصاحبه می کند اما در شورای عالی انقلاب فرهنگی حاضر به پاسخگویی نیست

معاون دولتی که زن هنرمند باحیا را کلفت می خواند باید محاکمه شود/انقلاب فرهنگی به علت تمرکز تروریست های مسلح در دانشگاه ها بود

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی طی نشستی با عنوان «بررسی تعهدات پنهانی دولت به غرب» در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران گفت: معاونت زنان قوه مجریه با رادیو فردا و VOA مصاحبه می کند اما در شورای عالی انقلاب فرهنگی حاضر به پاسخگویی نیست
معاون دولتی که زن هنرمند باحیا را کلفت می خواند باید محاکمه شود/انقلاب فرهنگی به علت تمرکز تروریست های مسلح در دانشگاه ها بود

ممکن است بپسندید...