هرساله در آمریکا بودجه هنگفتی برای کمک به اسرائیل در نظر گرفته می‌شود

هرساله در آمریکا بودجه هنگفتی برای کمک به اسرائیل در نظر گرفته می‌شود
معاون دانشجویی دانشگاه آزاد بجنورد گفت: آمریکا از هیچ کمک تجهیزاتی و مالی به اسرائیل دریغ نکرده و هر ساله در آمریکا بودجه هنگفتی برای کمک به اسرائیل در نظر گرفته می شود.

هرساله در آمریکا بودجه هنگفتی برای کمک به اسرائیل در نظر گرفته می‌شود

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد بجنورد گفت: آمریکا از هیچ کمک تجهیزاتی و مالی به اسرائیل دریغ نکرده و هر ساله در آمریکا بودجه هنگفتی برای کمک به اسرائیل در نظر گرفته می شود.
هرساله در آمریکا بودجه هنگفتی برای کمک به اسرائیل در نظر گرفته می‌شود

ممکن است بپسندید...