وزارت خارجه مذاکره ظریف و جانسون در خصوص نازنین زاغری را تایید کرد

وزارت خارجه مذاکره ظریف و جانسون در خصوص نازنین زاغری را تایید کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: یکی از موضوعاتی که احتمالا آقای جانسون در این سفر مطرح کردند موضوع خانم زاغری بود.

وزارت خارجه مذاکره ظریف و جانسون در خصوص نازنین زاغری را تایید کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: یکی از موضوعاتی که احتمالا آقای جانسون در این سفر مطرح کردند موضوع خانم زاغری بود.
وزارت خارجه مذاکره ظریف و جانسون در خصوص نازنین زاغری را تایید کرد

ممکن است بپسندید...