پوتین وارد ترکیه شد

پوتین وارد ترکیه شد
رئیس جمهور روسیه که امروز سفرهای کوتاهی به سوریه و مصر داشته، پس از ترک قاهره وارد ترکیه شد.

پوتین وارد ترکیه شد

رئیس جمهور روسیه که امروز سفرهای کوتاهی به سوریه و مصر داشته، پس از ترک قاهره وارد ترکیه شد.
پوتین وارد ترکیه شد

ممکن است بپسندید...