پیروزی دلچسب پرسپولیس با دبل علیپور

پیروزی دلچسب پرسپولیس با دبل علیپور
پرسپولیس با یک بازی برتر توانست با دو گل صنعت نفت آبادان را شکست دهد.

پیروزی دلچسب پرسپولیس با دبل علیپور

پرسپولیس با یک بازی برتر توانست با دو گل صنعت نفت آبادان را شکست دهد.
پیروزی دلچسب پرسپولیس با دبل علیپور

ممکن است بپسندید...