بازگشت بیش از ۲ میلیون آواره عراقی به منازل خود

بازگشت بیش از ۲ میلیون آواره عراقی به منازل خود
«سعد الحدیثی» سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که بیش از ۲ میلیون آواره عراقی به خانه و کاشانه خود بازگشته‌اند.

بازگشت بیش از ۲ میلیون آواره عراقی به منازل خود

«سعد الحدیثی» سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که بیش از ۲ میلیون آواره عراقی به خانه و کاشانه خود بازگشته‌اند.
بازگشت بیش از ۲ میلیون آواره عراقی به منازل خود

ممکن است بپسندید...