ترامپ با برنامه‌ریزی سران عرب به پایتخت اسرائیل رسمیت بخشید/ استکبار جهانی از واکنش جهان اسلام شگفت‌زده خواهد شد

ترامپ با برنامه‌ریزی سران عرب به پایتخت اسرائیل رسمیت بخشید/ استکبار جهانی از واکنش جهان اسلام شگفت‌زده خواهد شد
نماینده مردم صومعه‌سرا گفت: استکبار جهانی با مشاهده این حجم از واکنش‌ها در قبال رفتارهای شوم خود جا می‌زند و باید جا بزند.

ترامپ با برنامه‌ریزی سران عرب به پایتخت اسرائیل رسمیت بخشید/ استکبار جهانی از واکنش جهان اسلام شگفت‌زده خواهد شد

نماینده مردم صومعه‌سرا گفت: استکبار جهانی با مشاهده این حجم از واکنش‌ها در قبال رفتارهای شوم خود جا می‌زند و باید جا بزند.
ترامپ با برنامه‌ریزی سران عرب به پایتخت اسرائیل رسمیت بخشید/ استکبار جهانی از واکنش جهان اسلام شگفت‌زده خواهد شد

ممکن است بپسندید...