دومین کنگره ملی علوم حرکت بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز آغاز به کار کرد

دومین کنگره ملی علوم حرکت بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز آغاز به کار کرد
دومین کنگره ملی علوم حرکت بالینی امروز با حضور اندیشمندان، اساتید برجسته و دانشجویان در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز آغاز به کار کرد.

دومین کنگره ملی علوم حرکت بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز آغاز به کار کرد

دومین کنگره ملی علوم حرکت بالینی امروز با حضور اندیشمندان، اساتید برجسته و دانشجویان در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز آغاز به کار کرد.
دومین کنگره ملی علوم حرکت بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز آغاز به کار کرد

ممکن است بپسندید...