معارضان سوری از حمایت بین المللی برخوردار نیستند، پس واقع‌بین باشند

معارضان سوری از حمایت بین المللی برخوردار نیستند، پس واقع‌بین باشند
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خطاب به معارضان سوری گفت که دیگر از حمایت بین المللی بهره‌مند نیستند و باید تحلیل خود را از قطعنامه بین المللی ۲۲۵۴ تصحیح کنند.

معارضان سوری از حمایت بین المللی برخوردار نیستند، پس واقع‌بین باشند

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خطاب به معارضان سوری گفت که دیگر از حمایت بین المللی بهره‌مند نیستند و باید تحلیل خود را از قطعنامه بین المللی ۲۲۵۴ تصحیح کنند.
معارضان سوری از حمایت بین المللی برخوردار نیستند، پس واقع‌بین باشند

ممکن است بپسندید...