هر کس امید مردم را نشانه رود قطعا به راه ناصحیح رفته است

هر کس امید مردم را نشانه رود قطعا به راه ناصحیح رفته است

هر کس امید مردم را نشانه رود قطعا به راه ناصحیح رفته است

هر کس امید مردم را نشانه رود قطعا به راه ناصحیح رفته است

ممکن است بپسندید...