شلیک ۲ راکت از غزه به جنوب سرزمین‎های اشغالی

شلیک ۲ راکت از غزه به جنوب سرزمین‎های اشغالی
منابع اسرائیلی مدعی شلیک ۲ راکت از غزه به سمت شهرک «سدروت» واقع در جنوب سرزمین‎های اشغالی شدند.

شلیک ۲ راکت از غزه به جنوب سرزمین‎های اشغالی

منابع اسرائیلی مدعی شلیک ۲ راکت از غزه به سمت شهرک «سدروت» واقع در جنوب سرزمین‎های اشغالی شدند.
شلیک ۲ راکت از غزه به جنوب سرزمین‎های اشغالی

ممکن است بپسندید...