افزایش نظارت کنگره آمریکا بر فروش هواپیما به ایران

افزایش نظارت کنگره آمریکا بر فروش هواپیما به ایران
طرح افزایش نظارت بر معاملات هواپیما با ایران با ۲۵۲ رأی مثبت در برابر ۱۶۷ رأی مخالف به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید.

افزایش نظارت کنگره آمریکا بر فروش هواپیما به ایران

طرح افزایش نظارت بر معاملات هواپیما با ایران با ۲۵۲ رأی مثبت در برابر ۱۶۷ رأی مخالف به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید.
افزایش نظارت کنگره آمریکا بر فروش هواپیما به ایران

ممکن است بپسندید...