بیکاری ۳ برابری معلولان کشور نسبت به افراد عادی

بیکاری ۳ برابری معلولان کشور نسبت به افراد عادی
۱۱ درصد از جامعه ایران دارای درجاتی از معلولیت هستند و بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری در میان معلولان ۳ برابر افراد عادی است.

بیکاری ۳ برابری معلولان کشور نسبت به افراد عادی

۱۱ درصد از جامعه ایران دارای درجاتی از معلولیت هستند و بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری در میان معلولان ۳ برابر افراد عادی است.
بیکاری ۳ برابری معلولان کشور نسبت به افراد عادی

ممکن است بپسندید...