طرح کلی «ترزا می» برای برگزیت در پارلمان انگلیس شکست خورد

طرح کلی «ترزا می» برای برگزیت در پارلمان انگلیس شکست خورد
پافشاری اکثریت اعضای پارلمان انگلیس برای اِعمال تغییرات در طرح کلی «برگزیت»، دولت این کشور را با چالشی جدی روبرو ساخت.

طرح کلی «ترزا می» برای برگزیت در پارلمان انگلیس شکست خورد

پافشاری اکثریت اعضای پارلمان انگلیس برای اِعمال تغییرات در طرح کلی «برگزیت»، دولت این کشور را با چالشی جدی روبرو ساخت.
طرح کلی «ترزا می» برای برگزیت در پارلمان انگلیس شکست خورد

ممکن است بپسندید...