محصولات پارک‌های علم و فناوری باید به تجاری سازی برسند

محصولات پارک‌های علم و فناوری باید به تجاری سازی برسند
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار از ۱۵۰ محصول پژوهشی مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی بازدید کرد.

محصولات پارک‌های علم و فناوری باید به تجاری سازی برسند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار از ۱۵۰ محصول پژوهشی مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی بازدید کرد.
محصولات پارک‌های علم و فناوری باید به تجاری سازی برسند

ممکن است بپسندید...