موتور معنوی و عملی پیشرفت، جوانان هستند/پیشرفت، محصول عمل در سطح جامعه است

موتور معنوی و عملی پیشرفت، جوانان هستند/پیشرفت، محصول عمل در سطح جامعه است

موتور معنوی و عملی پیشرفت، جوانان هستند/پیشرفت، محصول عمل در سطح جامعه است

موتور معنوی و عملی پیشرفت، جوانان هستند/پیشرفت، محصول عمل در سطح جامعه است

ممکن است بپسندید...