آغوش سازمان بسیج اساتید برای تمامی سلایق سیاسی باز است

آغوش سازمان بسیج اساتید برای تمامی سلایق سیاسی باز است
رئیس سازمان بسیج اساتید گفت: آغوش این سازمان برای همه سلایق باز است و می‌توانیم از طریق این تجمیع به دولت برای حل مشکلات مردم کمک کنیم.

آغوش سازمان بسیج اساتید برای تمامی سلایق سیاسی باز است

رئیس سازمان بسیج اساتید گفت: آغوش این سازمان برای همه سلایق باز است و می‌توانیم از طریق این تجمیع به دولت برای حل مشکلات مردم کمک کنیم.
آغوش سازمان بسیج اساتید برای تمامی سلایق سیاسی باز است

ممکن است بپسندید...