تابوشکنی کارگردان مسئله‌دار با تک‌خوانی زنان و آهنگ خواننده منافقین

تابوشکنی کارگردان مسئله‌دار با تک‌خوانی زنان و آهنگ خواننده منافقین
مدتی است با بی سامانی در حوزه امور هنری وزارت ارشاد و اداره تئاتر برخی نمایش های مسئله دار و دارای جنبه های مختلف ضدمردمی، ضد دینی و مخالف اعتقادات و باورهای مردم و به نوعی تابوشکنی در برخی تماشاخانه های تهران به روی صحنه می رود و فصل عقده گشایی کارگردانان و بازیگران مسئله دار آغاز شده است.

تابوشکنی کارگردان مسئله‌دار با تک‌خوانی زنان و آهنگ خواننده منافقین

مدتی است با بی سامانی در حوزه امور هنری وزارت ارشاد و اداره تئاتر برخی نمایش های مسئله دار و دارای جنبه های مختلف ضدمردمی، ضد دینی و مخالف اعتقادات و باورهای مردم و به نوعی تابوشکنی در برخی تماشاخانه های تهران به روی صحنه می رود و فصل عقده گشایی کارگردانان و بازیگران مسئله دار آغاز شده است.
تابوشکنی کارگردان مسئله‌دار با تک‌خوانی زنان و آهنگ خواننده منافقین

ممکن است بپسندید...