نبیه بری: قدس شرقی و غربی نداریم؛ کل قدس پایتخت فلسطین است

نبیه بری: قدس شرقی و غربی نداریم؛ کل قدس پایتخت فلسطین است
«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در واکنش به پیشنهاد «جبران باسیل» وزیر خارجه این کشور برای تاسیس سفارت در قدس هشدار داد که این مساله ممکن است به اصل یکپارچگی قدس ضربه وارد کند و باعث سوء استفاده رژیم صهیونیستی شود.

نبیه بری: قدس شرقی و غربی نداریم؛ کل قدس پایتخت فلسطین است

«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در واکنش به پیشنهاد «جبران باسیل» وزیر خارجه این کشور برای تاسیس سفارت در قدس هشدار داد که این مساله ممکن است به اصل یکپارچگی قدس ضربه وارد کند و باعث سوء استفاده رژیم صهیونیستی شود.
نبیه بری: قدس شرقی و غربی نداریم؛ کل قدس پایتخت فلسطین است

ممکن است بپسندید...