کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز پلمب شد

کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز پلمب شد
اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز را پلمب کرد.

کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز پلمب شد

اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز را پلمب کرد.
کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز پلمب شد

ممکن است بپسندید...