جاده مرگ؛ بازهم قربانی گرفت

جاده مرگ؛ بازهم قربانی گرفت
براثر برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری، در ایرانشهر دونفر جان خود را از دست دادند.

جاده مرگ؛ بازهم قربانی گرفت

براثر برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری، در ایرانشهر دونفر جان خود را از دست دادند.
جاده مرگ؛ بازهم قربانی گرفت

ممکن است بپسندید...